Urinvägsinfektion vid inneliggande kateter

Sammanfattning

 • Definition:Urinvägsinfektion (UVI) hos patienter som har en permanent kateter (KAD). 
 • Förekomst:Alla KAD-bärare får bakteriuri, men betydligt färre får symtomatisk urinvägsinfektion.
 • Symtom:Kan variera från tecken på akut cystit med täta trängningar, sveda och frekventa blåstömningar till tecken på prostatit eller pyelonefrit med feber.
 • Kliniska fynd:Feber talar för febril UVI. Nedsatt allmäntillstånd, takykardi, förvirring och hypotoni kan tala för septisk chock.
 • Diagnostik:Urinodling bör tas vid misstanke om UVI (där tydliga tecken på UVI föreligger).
 • Behandling:Kateterbyte. Vid symtom enbart från de nedre urinvägarna kan det räcka. Vid febril UVI rekommenderas ciprofloxaxin som peroral behandling i sju dagar. Vid upprepade infektioner rekommenderas kontakt med urolog.

Basfakta

Definition

 • En permanent kateter (KAD) används i första hand hos patienter som har bestående problem med att kontrollera blåsfunktionen:1
  • Långtidskateterisering, ≥30 dygn
  • Korttidskateterisering, <30 dygn
 • Varje kateterisering kan introducera bakterier i urinblåsan, men infektionsrisken är mycket lägre vid ren intermittent kateterisering (RIK) än med KAD.2
 • Patienter med KAD har alltid bakterier i urinen (bakteriuri) – enbart de med symtom på urinvägsinfektion (UVI) bör behandlas.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.