Hydronefros

 • Definition:Är en deskriptiv beteckning på dilatation av njurbäckenet och calyces utöver den normala kapaciteten. Förorsakas vanligtvis av obstruktion i urinvägarna.
 • Förekomst:Vanligt tillstånd, kan uppträda unilateralt och bilateralt.
 • Symtom:Varierar från symtomfrihet till stark ureterkoliksmärta med illamående och kräkning.
 • Fynd:Kraftig hydronefros kan i vissa fall palperas.
 • Diagnostik:Bilddiagnostik behövs för diagnosen. CT och ultraljud är mest lämpliga.
 • Behandling:Består av att häva obstruktionen.

Basfakta

Definition

 • Beteckningen är härledd från hydro (från grekiskans hydor, ”vatten”), nefros (grekiskans ”njure”) och osis (tillstånd).
 • Hydronefros:
  • Är en deskriptiv beteckning på dilatation av njurbäckenet och calyces utöver den normala kapaciteten på 3–10 ml
  • Beteckningen anger inte orsaksförhållandena vid utveckling av hydronefros
 • Hydronefros med och utan avflödeshinder:
  • Eftersom hydronefros kan uppstå utan avflödeshinder ska beteckningen ”hydronefros orsakad av avflödeshinder” användas vid tillstånd med risk för ökat tryck i njurbäckenet och nedsatt njurfunktion
 • Det är viktigt att skilja mellan anatomi och funktion vid tolkning av röntgenbilder. Graden av hydronefros behöver inte avspegla graden av eventuellt avflödeshinder. Undantagsvis kan urinvägarna vara obstruerade utan att de dilateras.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.