Njurcellscancer

  • Definition:Cancer i njurvävnaden, adenokarcinom utgör >95 %.
  • Förekomst:Cirka 1 200 nya fall per år i Sverige. De flesta insjuknar i 60–80 års åldern.
  • Symtom:Tillståndet är symtomfattigt, och upptäcks ofta av en tillfällighet, vid bilddiagnostik av andra orsaker eller som led i utredning av makro- eller mikroskopisk hematuri eller hög SR.
  • Kliniska fynd:Klinisk undersökning är ofta normal. Triaden flanksmärtor, hematuri och palpabel resistens finns bara hos 10–15 %. Nydebuterat varicocele som inte tömmer sig i liggande ska också föranleda misstanke. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:Vid misstanke ska patienten remitteras till en bilddiagnostisk undersökning, i första hand DT-undersökning, utan och med kontrastmedel, vid nedsatt njurfunktion kan MRT eller ultraljud med kontrast vara alternativ.
  • Behandling:Kirurgi är den enda kurativa behandlingen. Ablativ behandling, embolisering av njurartär, systemisk behandling och strålbehandling är möjliga tilläggs- eller palliativa behandlingar.

Basfakta

Definition

  • Cancer i njurvävnaden – njurcellskarcinom, RCC, utgör 80–90 % av alla njurcancer fall.1
  • Adenokarcinom utgör >95 %.
  • Wilms tumör, sarkom och andra sällsynta former presenteras inte här.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.