Akut njursvikt

Basfakta

Definition

  • Plötslig försämring av njurarnas funktion.
  • Konsekvenser:
    • Beroende på graden och varaktigheten av den renala dysfunktionen kan ackumuleringen leda till metabola rubbningar som metabol acidos, hyperkalemi, rubbningar av vätskebalansen och effekter på många andra organsystem1
  • Det finns olika klassifikationer för akut njursvikt, RIFLE-, AKIN-, och KDIGO klassifikationerna2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.