Överaktiv blåsa

  • Definition:Mycket stark känsla av brådskande miktionsbehov, med eller utan samtidigt urinläckage, vanligtvis tillsammans med hög miktionsfrekvens och nokturi.
  • Förekomst:Prevalensen verkar vara ungefär 15 % och ökar med åldern. Ingen könsskillnad eller olika åldersfördelning mellan könen ses. 
  • Symtom:Starka symtom av att det är bråttom med miktion, ökad miktionsfrekvens med små volymer dag och natt. Urinläckage förekommer hos cirka en tredjedel. 
  • Kliniska fynd:Klinisk undersökning brukar vara normal.
  • Diagnostik:Överaktiv blåsa är en uteslutningsdiagnos som förutsätter att infektion och andra relevanta sjukdomar i blåsan, bäcken och nervsystemet är uteslutna. Tilläggsundersökningar är som regel normala. 
  • Behandling:Vid behov av behandling rekommenderas framförallt blåsträning. Om detta inte är tillräckligt ges läkemedelsbehandling.

Basfakta

Definition

  • Definieras som urinträngningar med eller utan samtidigt urinläckage (trängningsinkontinens), vanligtvis med ökad miktionsfrekvens och nokturi.1
  • Definitionen förutsätter att infektioner och andra relevanta sjukdomar i blåsa, bäcken och nervsystem är uteslutet. 
  • Andra beteckningar som används är urge syndrome, urgency frequency syndrome.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.