Ansträngningsinkontinens hos kvinnor

  • DEFINITION: Urinläckage i samband med hosta, nysning eller annan aktivitet som ökar det intraabdominala trycket. Multifaktorella orsaker.
  • FÖREKOMST: Prevalensen bland kvinnor är cirka 5 % till 15 %. Hälften av kvinnor med urininkontinens har renodlad ansträngingsinkontinens.
  • SYMTOM: Mindre mängder urinläckage vid aktiviteter som ökar buktrycket.
  • KLINISKA FYND: Gynekologisk undersökning är i regel utan avvikande fynd.
  • DIAGNOSTIK: Tilläggsundersökningar som urinanalyser och eventuellt stresstest.
  • BEHANDLING: Ansträngningsinkontinens hos kvinnor behandlas i första hand med bäckenbottenträning, elektrostimulering eller med kirurgi.

Diagnos

Diagnoskriterier

  • Typisk anamnes gällande urinläckage i samband med ökat buktryck

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.