Stensjukdom i urinvägarna

  • Definition:Konkrement i de övre urinvägarna. Njurstenar bildas när lösta ämnen i urinen överskrider sin maximala löslighet.
  • Förekomst:I Sverige är incidensen 0,78 per 1 000 invånare per år. Medianåldern är 53 år och tillståndet är dubbelt så vanligt bland män.
  • Symtom:Typiska anfall ger plötsligt insättande starka och kolikliknande flanksmärtor som strålar mot ljumsken, uttalat rörelsebehov, följt av illamående och kräkningar.
  • Kliniska fynd:Dunkömhet över njurlogen och mikroskopisk hematuri.
  • Diagnostik:Urinsticka kan påvisa hematuri, infektion och proteiner. Spiral-DT utan intravenös kontrastförstärkning (sten-DT, DT-njursten) är standardundersökning vid misstanke om stenar i de övre urinvägarna – negativ undersökning utesluter med hög sannolikhet sten.
  • Behandling:Akutbehandling innefattar rikligt med dryck (förutom vid smärtanfall), smärtstillande (NSAID i första hand) och eventuellt extrakorporal stenkrossning med stötvåg (ESVL). Förebyggande behandling rekommenderas vid komplicerad stensjukdom och innefattar kostråd eller läkemedel.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling


Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.