Preeklampsi och eklampsi

 • DEFINITION:En multiorgansjukdom med graviditetshypertoni och nydebuterat engagemang av ett eller flera organsystem och/eller fostret efter graviditetsvecka 20 med antingen proteinuri eller annan njur-, lever-, neurologisk- koagulations- eller cirkulationspåverkan. Tidigare omfattade definitionen endast graviditetshyperoni och proteinuri. 
 • FÖREKOMST:Runt 3–7 % per år av samtliga gravida kvinnor i Sverige drabbas.
 • SYMTOM:De vanligaste symtomen vid allvarlig preeklampsi är huvudvärk, ögonsymtom, illamående eller magsmärtor. 
 • KLINISKA FYND:Blodtryck ≥140/90 mmHg vid två separata mätningar (4 timmar mellan) och samtidigt förekomst av proteinuri eller ovan beskrivna organpåverkan. Ibland ses stor viktökning, låga symfys-fundus mått, ödem.
 • DIAGNOSTIK:Det finns inga pålitliga screeningtest. Blodtryck och proteinuri undersöks rutinmässigt under graviditeten.
 • BEHANDLING:Förlossning är det enda som gör att preeklampsi/eklampsi-tillståndet går över. Ibland anledning till för tidigt inducerad förlossning. Antihypertensiv behandling vid blodtryck ≥140/100 mmHg.

Basfakta

Definition

 • Preeklampsi är en multiorgansjukdom med graviditetshypertoni och nydebuterat engagemang av ett eller flera organsystem och/eller fostret efter graviditetsvecka 20:1
  • Antingen proteinuri eller annan njur-, lever, neurologisk- koagulations-, cirkulations och eller uteroplacentär påverkan
  • Proteinuri är inte längre obligat för diagnosen
 • Allvarlig preeklampsi är preeklampsi med tillägg av en eller flera av följande fynd eller symtom:2-3
  • Trombocytopeni
  • Njursvikt
  • Störd leverfunktion
  • Lungödem
  • Cerebrala störningar
  • Synstörningar
 • Graviditetshypertoni:1
  • Innebär blodtryck ≥140/90 mmHg (räcker med att endera systoliskt eller diastoliskt är förhöjt) mätt två gånger med 15 minuters mellanrum
  • Debuten ska ha skett efter vecka 20 och normaliserats 12 veckor postpartum för att det ska räknas som graviditetshypertoni
 • Preeklampsi kan leda till eklampsi och HELLP syndrom, båda livshotande tillstånd:
  • Eklampsi:1
   • Debut av generella kramper med medvetslöshet under graviditeten eller upptill de första veckorna efter förlossningen, där det förelegat preeklampsi eller graviditetshypertoni (alla allvarlighetsgrader) utan att det föreligger några andra neurologiska orsaker till kramperna
  • HELLP-syndromet:
   • Kännetecknas av hemolys, patologiska levervärden och trombocytopeni (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count)
   • Hemolys diagnostiserad med haptoglobin (<0,25 g/L) eller LD (>600 E/L eller >10 ukat/L), TPK <100x109/L samt ASAT eller ALAT >1,2 ukat/L1
   • Hypertoni eller proteinuri är ej obligat1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.