Yrsel

Basfakta

Definition

 • Yrsel är ett svårdefinierat symtom och har traditionellt delats in i olika kategorier beroende på patientens beskrivning:
  • Vertigo – en falsk känsla av rörelse
  • Presynkope – känsla av att man är nära att svimma
  • Obalans – känsla av att inte vara stadig/ha kontroll över balansen
  • Ospecifik/oklar yrsel 
 • Patienter har dock ofta svårt att skilja mellan vertigo, obalans, presynkope, illamående, svaghet och kraftlöshet. Att dela in yrsel i dessa kategorier är därför av liten klinisk relevans.1-2
 • Patienter kan beskriva yrsel som till exempel en känsla av osäkerhet, ostadighet, att svimma, svartnande, berusning, rytmisk gungande som om man vore på en båt, karusell, något rör sig, overklighet, att försvinna, att falla, desorientering och/eller att omgivningen lutar.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.