Kronisk otitis media och kolesteatom

  • Definition:Vanligen avses ett tillstånd med varbildning från mellanörat eller mastoidkaviteten på grund av infektion med en perforation av trumhinnan där patienten får symtom i form av återkommande flytning från örat. Kolesteatom är en inväxt av en massa bestående av skivepitel i mellanörat.
  • Förekomst:I Europa beräknas 0,2–0,6 % av befolkningen ha KOM. I Nordeuropa är den beräknade incidensen av kolesteatom 9,2 per 100 000 personer årligen med högst incidens bland barn.
  • Symtom:Ihållande hörselnedsättning, sekretion från örat och obehag eller öronvärk.
  • Kliniska fynd:Otoskopi kan visa tecken på perforation, flytning från mellanörat och kolesteatom. 
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av symtom och kliniska fynd. Odling, audiometri och bilddiagnostik kan vara kompletterande undersökningar.
  • Behandling:Vid återkommande flytningar från örat rekommenderas lokalbehandling med antibiotika och glukokortikoider. Kirurgisk behandling krävs alltid vid kolesteatom.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.