Cancer i orofarynx

 • Definition:Cancersjukdom i orofarynx, oftast skivepitelcancer, ibland HPV-positiv.
 • Förekomst:År 2016 insjuknade 429 personer i orofarynxcancer i Sverige och incidensen ökar.
 • Symtom:Ensidiga obehag från halsen, känsla av att något sitter i halsen, sväljningsbesvär och smärta, ibland med utstrålning till örat. Symtomen är ofta diffusa under lång tid. Lymfkörtelförstoring på halsen är ibland det enda symtomet. 
 • Kliniska fynd:Asymmetri eller ulceration i tonsill- eller tungbasregionen. Blödningar och blodtillblandad saliv kan förekomma. Lymfkörtelförstoring kan förekomma, vanligen i käkvinklar, ibland bilateralt. Se även standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer.
 • Diagnostik:Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
 • Behandling:Strålbehandling, även operation och cytostatika kan ges.

Basfakta

Definition

 • Med orofarynx menas:
  • Den mittre delen av svalget från uvula cranialt till tungbenet caudalt
  • Lateralväggen
  • Tonsillen
  • Tonsillogen och den främre och bakre gombågen
  • Glossotonsillära sulci
  • Bakväggen
  • Övre begränsning: den orala ytan på mjuka gommen och uvula
 • Se stadieindelning för orofarynxcancer i Nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.