Rabdomyolys

Basfakta

Definition

  • Rabdomyolys betyder i direkt översättning upplösning av tvärstrimmig muskulatur.
  • Ett tillstånd som karaktäriseras av läckage av muskelcellerna såsom elektrolyter, myoglobin och andra sarkoplasatiska proteiner (kreatinkinas, aldolas, laktatdehydrogenas, alaninaminotransferas och aspartataminotransferas) till blodet.1-2
  • Akut njurskada är en potentiell komplikation till allvarlig rabdomyolys, oavsett orsak, och prognosen blir klart sämre om njursvikt uppstår.
  • Vid mindre allvarliga former av rabdomyolys eller vid fall av kronisk eller intermitterande muskeldestruktion har patienten ofta få symtom utan njursvikt.
  • Tidig diagnos och tidig intervention kan vara livsviktig och avgörande för prognosen.2

Diagnos

Behandling

Övervakning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.