Axelluxation

Basfakta

Definition

  • Vid en luxation är de glenohumorala ledytorna helt åtskilda, medan det vid subluxation fortfarande finns kontakt kvar mellan ledytorna.
  • Vid främre luxation ligger caput framför cavitas glenoidale,1 vid bakre ligger caput bakom cavitas och vid luxation nedåt ligger caput under cavitas.2
  • Multidirektionell instabilitet innebär att axeln är instabil i flera riktningar.
  • Akut luxation kallas luxation som diagnostiseras inom 72 timmar efter traumat. Vid senare diagnos benämns luxationen kronisk. Det skiljs mellan förstagångsluxationer och återkommande luxationer.
  • Det finns traumatiska, atraumatiska och volontära luxationer.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.