Palliativ behandling av dyspné (andnöd)

  • Definition:Dyspné är en känsla av att inte få luft (andnöd, andfåddhet) och påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och omgivningsmässiga faktorer.
  • Förekomst:Vanligt förekommande hos personer i ett palliativt skede, särskilt sent och vid diagnoser såsom hjärtsvikt och KOL.
  • Diagnostik:Består av en basal utredning med anamnes och klinisk undersökning. Blodprover och bilddiagnostik kan bli aktuella.
  • Behandling:Bakomliggande orsaker behandlas. Symtomlindring med opioider och ibland bensodiazepiner. Senare i förloppet kan antikolinergika och kortikosteroider användas. 

Basfakta

Definition

  • Dyspné är en subjektiv upplevelse av obehag i samband med andning: 
    • Det är en känsla av att inte få luft (andnöd, andfåddhet) och påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och omgivningsmässiga faktorer1
    • Dyspné kan förekomma utan hypoxemi (till exempel vid ångest), och tvärtom kan hypoxemi föreligga utan dyspné (vid en del kroniska sjukdomar)

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.