Livlöshetsattack, ALTE

Basfakta

Definition

 • Livlöshetsattack, ALTE (Apparent life-threatening event).
 • ALTE betecknar en plötslig händelse, ofta karaktäriserad av apné eller andra plötsliga förändringar av ett barns beteende.1
 • Beteckningen används oftast på barn under tolv månaders ålder.
 • Symtomen på ALTE omfattar ett eller flera av följande:
  • Apné, förändringar i hudfärg eller muskeltonus, hosta eller kvävningsanfall2
 • Dessa episoder kan kräva stimulering eller återupplivningsåtgärder för att väcka barnet och återupprätta normal andning.
 • Förhållandet mellan ALTE och plötslig spädbarnsdöd:
  • Är inte helt klarlagt, men mycket tyder på att tillstånden har mycket gemensamt3 – majoriteten av fallen av plötslig spädbarnsdöd sker dock utan föregående varning eller ALTE
  • Ett litet antal barn som haft ALTE drabbas av plötslig spädbarnsdöd
  • Omfattningen är osäker, men uppskattas till 4–10 %, men en studie visade 27 %1,4.
  • Risken ökar om en allvarlig underliggande sjukdom upptäcks5
  • Någon minskning i incidensen av ALTE motsvarande den som observerats vid plötslig spädbarnsdöd har inte noterats6

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.