Akut obstruktiv laryngit (falsk krupp)

  • DEFINITION:Övre luftvägsinfektion med skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor som dominerande symtom. Ödem i slemhinnan distalt om stämbanden.
  • FÖREKOMST:Vanligast hos barn från sex månader till sex år, högsta incidensen är i tvåårsåldern.
  • SYMTOM:Karaktäristiskt är skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor, varierande grad av andningsbesvär och allmänpåverkan. Anfall med stridor kommer ofta på kvällen när barnet har lagt sig eller under de tidiga nattimmarna.
  • KLINISKA FYND:Utöver ovan beskrivna symtom ofta normala kliniska fynd.
  • DIAGNOSTIK:Det är sällan aktuellt med kompletterande undersökningar.
  • BeEHANDLING:Kall luft och upprätt läge lindrar. Kortikosteroider, i första hand peroralt dexametason. Vid svåra symtom kan adrenalininhalation och syrgas vara aktuellt. Symptomen går ofta tillbaka inom ett par dagar.

Basfakta

Definition

  • Akut obstruktiv laryngit.
  • Kallades tidigare falsk krupp eller pseudokrupp.
  • Övre luftvägsinfektion med heshet, skällande hosta, inspiratorisk stridor och varierande grad av hämmad andning som de dominerande symtomen.1-2
  • Omfattar en heterogen grupp sjukdomar som drabbar larynx, trachea och bronkerna.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.