Akut bronkiolit

Sammanfattning 

  • Definition:Virusinfektion hos spädbarn och småbarn (under två år) i de små bronkerna och bronkiolerna som kan blockeras med exsudat.
  • Förekomst:Orsakas i de flesta fall av Humant respiratoriskt syncytialvirus (RSV), eventuellt av humant metapneumovirus eller parainfluensavirus typ 3. Nästan alla barn infekteras med RSV under de två första levnadsåren. 
  • Symtom:Sjukdomsbilden varierar från förkylning till obstruktiva andningsbesvär (bronkiolit) och pneumonit som behöver sjukhusvård.
  • Kliniska fynd:Förstagångsinsjuknande hos spädbarn kan ge en allvarlig och långdragen nedre luftvägsinfektion, dock med låg mortalitet. 1 - 2 % behöver sjukhusvård. Allvarliga fall ses även bland immunsupprimerade och äldre individer.
  • Diagnostik:I vanliga fall behövs ingen provtagning. Det finns mikrobiologiska snabbtester för RSV. Ibland behövs lungröntgen för att utesluta pneumoni.
  • Behandling:Behandlingen är i första hand symtomatisk och understödjande. Effektiv farmakologisk behandling saknas.

Basfakta

Definition

  • Virusinfektion hos spädbarn och småbarn (under två år) i de små bronkerna och bronkiolerna som kan blockeras med exsudat.1
  • Feber, väsande hosta, rosslande ljud vid inandning och/eller pipande ljud vid utandning.
  • Tillståndet orsakas i de flesta fall (70 %) av Humant respiratoriskt syncytialvirus (RSV, RS-virus),2 eventuellt humant metapneumovirus (hMPV) som är besläktat med RSV, eller parainfluensavirus typ 3.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.