Akut epiglottit

  • Definition:Bakteriell infektion av epiglottis och den omkringliggande vävnaden i hypofarynx.
  • Förekomst:Sällsynt, särskilt efter vaccination mot Haemophilus influenzae typ B. Numera vanligare hos vuxna.
  • Anamnes:Andningssvårigheter, särskilt inspiratorisk stridor (ej hosta). Svårigheter att svälja, dregling. Patienten vill inte ligga ned och sitter ofta med framåtböjt huvud. Heshet eller tjock grötig röst.
  • Fynd:Se anamnes.
  • Diagnostik:Typisk klinisk bild. Inspektion av epiglottis – utan beredskap för intubation – och provtagning rekommenderas inte. 
  • Behandling:Direkt transport till akutsjukhus där beredskap för intubation finns. Läkare eller sköterska bör följa med under transporten. Antibiotikabehandling. Eventuellt steroider. 

Basfakta

Definition

  • Bakteriell infektion av epiglottis och den omkringliggande vävnaden i hypofarynx.1
  • Patienten blir ofta snabbt medtagen, och bilden präglas av inspiratoriska andningsbesvär med stridor, smärtor vid sväljning, hög feber och påverkat allmäntillstånd.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.