Urinvägsinfektion hos barn

Sammanfattning

  • Definition:Akut cystit hos barn kan delas in i akut cystit (afebril UVI) och pyelonefrit/sepsis (febril UVI).
  • Förekomst:UVI är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna i barnåldern.
  • Symtom:Barn <2 år har ofta feber och vaga symtom. Äldre barn kan ha symtom som vuxna, med lokala symtom utan feber vid akut cystit och feber, flanksmärta och buksmärta vid pyelonefrit.
  • Kliniska fynd:Vid afebril UVI finns i vanliga fall inga kliniska fynd. Vid febril UVI kan fynd som feber, nedsatt allmäntillstånd, flanksmärta och buksmärta föreligga.
  • Diagnostik:Vid typiska symtom och fynd av bakteriuri behövs ingen vidare diagnostik vid misstanke om afebril UVI. Vid misstanke om febril UVI hos barn behövs ofta akut diagnostik i form av till exempel ultraljud.
  • Behandling:Afebril och febril UVI hos barn <2 år handläggs av barnspecialist. Afebril UVI hos barn ≥2 år behandlas i första hand med nitrofurantoin eller pivmecillinam peroralt medan febrilt UVI handläggs av barnspecialist.

Basfakta

Definition

  • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.1
  • Man skiljer mellan akut cystit (afebril UVI) och pyelonefrit (febril UVI). Se även nedan under definitioner. 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.