Astma hos barn

 • Definition: Astma är en heterogen sjukdom som karakteriseras av inflammation i luftvägar som leder till sammandragning av luftvägarna och hyperreaktivitet (överdrivet kontraktilt svar vid diverse stimuli).
 • Förekomst: Prevalensen är 5–7 % hos barn i skolåldern, 8–10 % under 15 år, incidensen är högst i småbarnsåren. Infektionsastma drabbar 15–20 % av 1 till 2-åringar.
 • Symtom: Typiska symtom är pipande/väsande andning; tung, ansträngd andning; natthosta (utan förkylningssymtom); hosta eller pipande/väsande andning vid ansträngning; långvarig hosta vid förkylning; nedsatt ork/fysisk prestationsförmåga; säsongsvarierande obstruktiva besvär (vid allergisk astma och förbättring av symtomen vid användning av läkemedel mot astma. 
 • Kliniska fynd: Vid lungauskulation kan man höra spridda, högfrekventa pipljud som har olika tonhöjd och längd; dessa hörs framför allt under pågående astmaanfall och då mest under utandningsfasen. Vid mer allvarlig astma kan även dyspné och nedsatt saturation förekomma. 
 • Diagnostik: Lungfunktionsmätningar kan påvisa variabel luftvägsobstruktion. I första hand rekommenderas dynamisk spirometri, eventuellt kan PEF-variabilitet användas.
 • Behandling: Behandlingen består av icke-farmakologiska åtgärder för att minska exposition av utlösande faktorer och farmakologiska behandling med luftrörsvidgande läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel.

Basfakta

Definition 

 • Astma är en heterogen sjukdom, där en kronisk luftvägsinflammation oftast föreligger:1 
 • Bronkiell hyperreaktivitet:
  • Utgör ett överdrivet kontraktilt svar av luftvägarna i reaktion på diverse stimuli av kemisk, fysisk, termisk eller immunologisk art
  • Bronkiell hyperreaktivitet förekommer hos alla astmapatiener men kan också förekomma utan samtidig astmadiagnos
  • Behandlas på samma sätt som astma
 • Man skiljer mellan äkta astma (kronisk astma), infektionsastma (episodisk astma) samt BPD-astma:
  • Äkta astma är den dominerande astmafenotypen hos skolbarn, tonåringen men även späd- och smårbarn. Artikeln tar up både äkta astma och infektionsastma
  • Infektionsastma, obstruktiva besvär i samband med luftvägsinfektioner där medfödd flödesbegränsning anses vara bidragande orsak. Association till allergi/atopi finns inte och kronisk inflammation föreligger ej
  • BPD-astma ses hos för tidigt födda barn, speciellt hos dem med bronkopulmonell dysplasi;
 • Vanliga typer av astma är:  
  • Allergisk astma; debuterar ofta i barndomen med andra allergiska sjukdomar såsom födoämnesöverkänslighet, atopiskt eksem och allergisk rinit. Ofta bra svar på inhalationssteroider
  • Icke-allergisk astma; ofta senare debut med sämre svar på inhalationssteroider
  • Idrottsastma; relaterat till idrottsformer där uthållighet är viktig
  • Övriga: 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Forskning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.