Pneumoni hos barn

  • Definition:Pneumoni är en inflammatorisk reaktion i lungparenkymet i samband med en nedre luftvägsinfektion
  • Förekomst:Vanligast hos barn <2 år.  Pneumoni och bronkiolit är de vanligaste allvarliga infektionerna hos barn.
  • Symtom:Vanliga symtom och fynd är feber, hosta och snabb andning/andnöd. Andra symtom såsom buksmärtor kan vara det dominerande symtomet hos vissa barn.
  • Kliniska fynd:Takypné, feber och påverkan av allmäntillståndet är vanligast hos barn med pneumoni.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes, kliniska fynd, provtagning och eventuellt röntgenfynd.
  • Behandling:Stödjande behandling vid respirationssvikt eller dehydrering. Antibiotika ges vid misstanke om bakteriell pneumoni. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.