Förstoppning hos barn

Basfakta

Definition

 • Ingen entydig definition.
 • North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition: Förstoppning innebär sporadisk hård avföring eller svår, eller smärtsam, tarmtömning i minst två veckor.1
 • Alternativt listar NICE (National Institutet för hälsa och Clinical Excellence) symtom vid obstipation, och anger att två eller fler av dessa bör finnas för att kunna ställa diagnos:2
  • Färre än tre kompletta tarmtömningar per vecka (ammade spädbarn äldre än sex veckor undantagna)
  • Hårda och stora avföringsklumpar
  • Små kulor av avföring (ser ut som kaninspillning)
  • Flytande avföring, ovanligt illaluktande avföring
  • Barnet känner inte att det har avföring
  • Dålig aptit som ökar efter avföring
  • Magsmärtor som ofta minskar efter tarmtömning
  • Smärta i samband med tarmtömning
  • Dåligt humör/irritation
 • Enkopres:
  • Avföringsläckage, sekundärt till förstoppning

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.