Feberkramper

 • Definition:Krampanfall hos barn i åldersgruppen 6 månader till 5 år som är utlösta av feber. Barnet ska inte ha tecken på intrakraniell infektion eller ha krampanfall utan feber.
 • Förekomst:Vanligaste orsaken till krampanfall i åldersgruppen 6 månader till 5 år. Observera att status epileptikus i förloppet av feberkramper är sällsynt, men utgör cirka 1/4 av episoder med status epileptikus i den aktuella åldersgruppen.
 • Symtom:Krampanfallet är oftast toniskt-kloniskt och varar vanligtvis <2 minuter. Det är vanligt med postiktal trötthet. 
 • Kliniska fynd:Vanligen har barnet fynd som talar för feberutösande infektion, exempelvis en övre luftvägsinfektion. Det ska inte finnas neurologiska bortfall.
 • Diagnostik:Inga särskilda undersökningar är indicerade för själva feberkrampen. Underliggande infektion kan kräva utredning.
 • Behandling:Behandlingen är att barnet ska undvika att skada sig under anfallet, Långvariga anfall kan behandlas med diazepam eller midazolam. Febernedsättande läkemedel kan minska risken för nya anfall under samma feberperiod.

Basfakta

Definition

 • Feberkramper är krampanfall hos barn i åldern 6 månader till 5 år:
  • Som har feber >38 °C
  • Som inte uppvisar några tecken på intrakraniell infektion eller annan specifik kramputlösande orsak och
  • Som inte har haft krampanfall utan feber1-2
 • Enstaka feberkramper ska dessutom ha en duration på <15 minuter, vara generaliserade och uppträda som ett enstaka anfall inom loppet av 24 timmar.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.