Vesikoureteral reflux

  • Definition:Återflöde av urin till urinledaren eller njurbäckenet vid blåstömning.
  • Förekomst:Förekommer hos friska barn (cirka 2 %), barn med urinvägsinfektioner har tillståndet betydligt oftare (30–50 %) och i den gruppen är VUR vanligare bland pojkar.
  • Symtom:Tecken på urinvägsinfektion såsom miktionsbesvär och/eller återkommande feber utan annan förklaring, eventuellt tecken på dysfunktionell miktion och förstoppning.
  • Kliniska fynd:Tillståndet ger i sig inga kliniska fynd men kan leda till skador i form av refluxnefropati med sekundär hypertoni. 
  • Diagnostik:Utredning görs med hjälp av ultraljud, miktionsuretrocystografi (MUCG) och/eller njurscintigrafi (DMSA).
  • Behandling:Består av antibiotikaprofylax i vissa patientgrupper. Endoskopisk behandling eller öppen kirurgi kan bli aktuellt hos vissa patienter. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.