Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)

  • Definition:Multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) ses hos barn och ungdomar med aktiv eller nyligen genomgådd SARS-CoV-2.
  • Förekomst:Mycket ovanligt tillstånd, men rapporterade fall finns i Sverige. I USA 570 fall under perioden mars-juli 2020.
  • Symtom:Ett spektrum av symtom inkluderande hög feber samt varierande grad av påverkan på ett eller flera organ. Två eller flera organsystem involverade, hög andel av chock, andningsbesvär och behov av intensivvård.
  • Kliniska fynd:Feber, buksmärta, takypné, utslag, konjunktivit, tecken på hjärtskada, nedsatt allmänt tillstånd.
  • Diagnostik:Feber, påvisande av multiorgan-sjukdom, förhöjda inflammationsmarkörer och tecken på ökad koagulering.
  • Behandling:Intensivvårdsbehandling, eventuellt ventilationsstöd. IVIG och acetylsalicylsyra till alla som också uppfyller Kawasaki-kriterierna.

Basfakta

Definition

  • Internationell term: "Multisysteminflammatoriskt syndrom hos barn" - förkortat MIS-C.
  • Även känd som pediatriskt inflammatoriskt multisystem-syndrom tillfälligt associerat med SARS-Cov-2 (PIMS-TS).
  • Flera olika förslag på definition finns.

Diagnos

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Sakkunniga


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.