Perthes sjukdom (Legg-Calvé-Perthes sjukdom)

 • Definition:Aseptisk nekros, osteonekros, av caput femoris-epifysen hos barn till följd av nedsatt blodtillförsel till detta område (avaskulär nekros).
 • Förekomst:Tillståndet är sällsynt och har en årlig incidens på cirka 8 per 100 000 bland barn <16 år. Vanligen sker insjuknandet vid 3–12 års ålder.
 • Symtom:Till en början är symtomen ofta vaga med kortvariga, övergående episoder av hälta och lätt eller ingen smärta. Episoderna uppkommer särskilt efter belastning och fysisk ansträngning och blir värre med tiden. Efter hand blir hältan tydligare och barnet klagar över smärtor i knät, ljumsken eller framsidan/utsidan av låret. 
 • Kliniska fynd:Hälta och nedsatt rörlighet i höftleden i alla riktningar, tydligast vid abduktion och inåtrotation som kan bli i det närmaste helt upphävda.
 • Diagnostik:Röntgen och MR-undersökning ger diagnosen.
 • Behandling:Behandlingen är symtomatisk eller kirurgisk. Fysioterapi.

Basfakta

Definition

 • Aseptisk nekros, osteonekros, av caput femoris-epifysen hos barn till följd av nedsatt blodtillförsel till detta område (avaskulär nekros).1
 • Kallas också coxa plana.
 • Sjukdomen har ett flertal faser och pågår totalt sett under flera år. Det kliniska förloppet uppvisar stora variationer.2
 • Delas in i olika svårighetsgrader beroende på hur stor del av caput som är drabbad. Det finns flera klassifikationssystem (Catterall, Salter-Thomson och Herring).
 • Tillståndet beskrevs första gången 1910 av Legg, Calvé och Perthes oberoende av varandra.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.