Skolios

Basfakta

Definition

  • Definitionen för skolios är en sidodeviation av ryggraden, en krökning i frontalplanet:
    • Påvisas kliniskt som en gibbus vid framåtböjning
    • Vid stående röntgen anses skolios föreligga när en lateral krökning i ryggraden är större än 10 ° mätt genom Cobbs metod1
  • Bristande konsensus:
    • Det råder internationell oenighet om diagnostik, screening och behandling2
  • Skolios tenderar att öka så länge barnet växer, men bland tonåringar är det bara 10 % som har en progression som kräver intervention.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.