Intellektuell funktionsnedsättning

  • Definition:Sänkt intellektuell förmåga (IQ <70) och bristande adaptivt beteende som visar sig före 18 års ålder.
  • Förekomst:Prevalens cirka 1 % internationellt. I åldersgruppen >55 år är prevalensen cirka 0,5 % i Sverige.
  • Symtom:Varierar stort beroende på grad av intellektuell funktionsnedsättning. Eventuellt känt tillstånd med andra karakteristika. Ofta stresskänslig.
  • Kliniska fynd:Klinisk undersökning kan vara normal, ofta dålig kontakt och motoriska problem. 
  • Diagnostik:Standardiserad testning av intellektuella förmågor och kartläggning av adaptiva förmågor.
  • Behandling:Stödinsatser och anpassningar i hem, skola och på arbete.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.