Intellektuell funktionsnedsättning

 • Definition:Sänkt intellektuell förmåga (IQ<70) och bristande adaptivt beteende som visar sig före 18 års ålder.
 • Förekomst:Prevalens cirka 1 % internationellt. I ådersgruppen >55 år är prevalensen cirka 0,5 % i Sverige.
 • Symtom:Varierar stort beroende på grad av intellektuell funktionsnedsättning. Eventuellt känt tillstånd med andra karakteristika. Ofta stresskänslig.
 • Kliniska fynd:Klinisk undersökning kan vara normal, ofta dålig kontakt och motoriska problem. 
 • Diagnostik:Standardiserad testning av intellektuella förmågor och kartläggning av adaptiva förmågor.
 • Behandling:Stödinsatser och anpassningar i hem, skola och på arbete.

Basfakta

Definition

 • Intellektuell funktionsnedsättning kallas också psykisk utvecklingsstörning.
 • Utvecklingsavvikelse som visar sig under barn- eller ungdomstiden och som innefattar funktionssvårigheter inom tre domäner – kognitiva, sociala och praktiska.
 • Följande tre kriterier ska vara uppfyllda för diagnos:1-2
  • Den intellektuella förmågan ska ligga signifikant under genomsnittets
  • Bristande adaptivt beteende, det vill säga personen har minskad självständighet och förmåga att fungera socialt i förhållande till sin ålder och kulturella gemenskap.
  • Tillståndet ska visa sig under barn-/ungdomstiden
 • Man delar in den intellektuella funktionsnedsättningen efter svårighetsgrad, funktion och stödbehov:1-2
  • Lindrig (IQ cirka 55–70) 
  • Medelsvår (IQ cirka 40−55)
  • Svår (IQ cirka 25−40)
  • Mycket svår (IQ cirka <25)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.