Talflytsvårigheter: stamning och skenande tal

Basfakta

Definition

 • Talflytsvårigheter används som en gemensam beteckning för stamning och skenande tal. Svårigheterna är ofta sammansatta. I det här dokumentet tas först och främst stamning upp.
 • Stamning:
  • Definieras som ofrivillig avsaknad av flyt i verbala uttryck och störningar i talrytm1
  • Enligt WHO är stamning en störning av talrytmen där personen vet precis vad han eller hon vill säga, men tillfälligt inte kan säga detta på grund av en ofrivillig, upprepad förlängning eller avbrott av ljudet
  • Vanligtvis visar stamning sig som en upprepning av ljud, stavelser eller ord eller som talblock eller förlängda pauser mellan ljud och ord
  • Barn med talstörningar som stamning löper en ökad risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter när de börjar skolan2
  • En tidig insats kan förhindra utvecklingen av allvarliga konsekvenser som till exempell inlärningssvårigheter, psykiska och sociala problem.3-4 Tidig insats minskar sannolikheten för att stamningen kvarstår
 • Sekundärfenomen vid stamning:
  • Stamning åtföljs ofta av ögonblinkningar, tics i käkarna och ofrivilliga rörelser av huvudet eller andra kroppsdelar. Dessa beteenden uppkommer ofta i försök att minska stamningen. De kan förvärra patientens förlägenhet och rädsla för att tala
  • Äldre barn och vuxna utvecklar ofta sådana avledande beteenden för att försöka dölja stamningen. Detta omfattar också ersättning av ord, användning av interjektioner och att ändra i meningarna. Detta kan resultera i att patienten säger något annat än vad han eller hon hade tänkt säga
 • Skenande tal:
  • Kan uppträda isolerat eller tillsammans med stamning
  • Skenande tal är först och främst en störning av talflyt och tempo, men det kan också komma till uttryck i ljudsystem, meningsstruktur och språkbruk. Kännetecknas ofta av ett oregelbundet, snabbt tempo och nedsatt artikulatorisk precision. Personer med skenande tal är ofta omedvetna om sina problem5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.