Förvirring, akut

Basfakta

Definition

  • Störning i uppmärksamhet och/eller medvetande.
  • Ytterligare kognitiva funktioner är ofta drabbade, såsom minne, orienteringsförmåga, språk, perception.
  • Utvecklas under kort tid (timmar till dagar) och tenderar att fluktuera i omfattning.
  • Förklaras inte bättre av ett annat tillstånd.
  • Uppstår sekundärt till en eller flera andra sjukdomar, substanspåverkan eller alkohol-/drogabstinens.
  • Se också texten Delirium, som fokuserar mer på neurologi.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Övrigt

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.