Självmord och självmordsförsök

Basfakta

Definition

  • Självmord:
    • En handling med dödlig utgång som den avlidna personen, med vetskap och förväntan om dödlig utgång, själv har arrangerat och genomfört i syfte att framkalla de förändringar som han/hon önskat (WHO, 1986)
  • Självmordsförsök:
    • En handling utan dödlig utgång, där någon avsiktligt tar en överdos av läkemedel eller liknande, eller uppvisar annat ej vanemässigt beteende som kan vålla skada om andra inte griper in, och där avsikten är att nå önskade förändringar via handlingens förväntade fysiska konsekvenser (WHO, 1986)

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Åtgärder och råd16

Patientinformation

Fördjupning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.