Abstinenssyndrom

 • Definition:Abstinens är symtom som uppträder när användning av en viss drog upphör.
 • Förekomst:Alkoholabstinens ses sällan före 20-årsåldern och delirium tremens sällan före 30-årsåldern. Kokain-, amfetamin- och opiatberoende uppträder snabbt och abstinens förekommer både bland ungdomar och vuxna.
 • Symtom:Typiska tecken och symtom kan vara ökat blodtryck, ökad puls och temperatur, agitation, oro, hudrodnad, tremor, svettning, ataxi, sänkt medvetande, desorientering, kramper, ångest, panik, paranoida föreställningar, syn- och hörselhallucinationer.
 • Kliniska fynd:Det finns många kliniska tecken som kan ses vid långvarigt bruk av alkohol och andra droger. Ofta ger anamnes och noggrann klinisk undersökning tillräcklig vägledning.
 • Diagnostik:Bland prover rekommenderas EtS och EtG för att upptäcka nyligt intag av alkohol, medan PEth eller CDT rekommenderas för att upptäcka långvarigt intag av alkohol. Urinprov rekommenderas i första hand för att upptäcka pågående eller nyligt intag av narkotika.
 • Behandling:Behandling av abstinenssyndrom består av flera olika mediciner, varav bensodiazepiner intar en viktig plats. Vid alkoholabstinens är förebyggande behandling av kramper och delirium tremens en viktig del av behandlingen.

Basfakta

Definition

 • Många ämnen och läkemedel ger abstinenssymtom när användningen av dem upphör.1-3
 • Man skiljer mellan avgiftning och abstinens:
  • Avgiftning innebär att patienten blir hjälpt till nykterhet, under denna process kan abstinenssymtom uppstå
  • Abstinensbehandling är behandling av det obehagliga tillstånd som uppstår vid fallande koncentrationer av det beroendeframkallande ämnet i kroppen
 • Alkoholberoende personer som plötsligt slutar dricka alkohol riskerar att utveckla abstinenssyndrom.3
 • Detta dokument redogör primärt för abstinens från alkohol, sedativa/hypnotika, opiater, kokain och amfetamin.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.