Alkoholberoende

  • Definition:Alkoholberoende kännetecknas av ett starkt och svårkontrollerat behov av att inta alkohol trots att skadliga konsekvenser uppstår. Abstinenssymtom och toleransutveckling är vanligt.
  • Förekomst:Andelen i den svenska befolkningen i åldrarna >18 år med alkoholberoende uppskattas till cirka 4 %.
  • Symtom:Till hjälp för besömning finns flera skattningsinstrument, såsom exempelvis AUDIT. Bedömning av eventuell komorbiditet och annat missbruk bör göras.
  • Kliniska fynd:I tidig fas finns inga kliniska fynd. På längre sikt kan kliniska fynd från flera olika organsystem förekomma.
  • Diagnostik:Specifika blodprover kan hjälpa till i att upptäcka nyligt eller långvarigt intag av alkohol. Leverprover har ett begränsat värde för att påvisa intag av alkohol.
  • Behandling:Behandling består av information, psykosociala insatser och läkemedel.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.