Delirium tremens, DT

 • Definition:En svår och komplicerad alkoholabstinens med tecken på konfusion och autonom hyperaktivitet.
 • Förekomst:Enstaka patienter som läggs in på sjukhus på grund av alkoholabstinens utvecklar delirium tremens.
 • Symtom:Symtom och tecken är kognitiv svikt – bland annat desorientering, oro, hallucinationer, illusioner och uttalat autonom hyperaktivitet med kraftiga skakningar, illamående och kräkningar. Allmäntillståndet är tydligt påverkat.
 • Kliniska fynd:Takykardi, svettning och hypertension är tecken på komplicerad alkoholabstinens. Risk för kramper föreligger.
 • Diagnostik:Inga specifika tester finns för att ställa diagnosen. I stället ger anamnes och fysisk undersökning vägledning. Viktigt med differentialdiagnostik.
 • Behandling:Syftet med behandlingen är att få patienten i ett sovande tillstånd där patienten är lätt att väcka. För att uppnå det ges i första hand bensodiazepiner. För att förebygga neurologiska komplikationer ges tiamin (vitamin B1).

Basfakta

Definition 

 • Tillstånd som utvecklas efter särskilt långvarigt och kraftigt alkoholmissbruk, vanligast 2–4 dygn efter senaste intag av alkohol.
 • Tillståndet kännetecknas av symtom på både delirium (konfusion) och autonom hyperaktivitet.
 • Delirium:
  • Kännetecknas av störningar i medvetande och uppmärksamhet, perception, tankeförmåga, minne, psykomotoriskt beteende, känsloliv och sömn/vakenhetsrytm
 • Autonom hyperaktivitet:
  • Kan observeras som takykardi, ökad svettning, feber, ångest, insomni och hypertension
 • Tillståndet kan leda till kardiovaskulär kollaps, är livshotande och kräver inläggning. Det föreligger ofta sänkt medvetandegrad med behov av övervakning.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.