Fetalt alkoholsyndrom, FAS

 • Definition:Intag av alkohol under graviditet kan ge olika grad av fosterpåverkan. Det mest allvarliga utfallet är fetalt alkoholsyndrom (FAS), men det finns grader inom paraplybegreppet FASD.
 • Förekomst:Det finns inga nya svenska siffror. Troligtvis är majoriteten odiagnostiserade.
 • Symtom:Barn med FAS har karakteristiska drag som nyfödda samt har nedsatt tillväxt peri- eller postnatalt. Senare ses kognitiva förändringar, inlärningssvårigheter, beteendeförändringar och eventuellt andra anomalier.
 • Kliniska fynd:Klinisk kan man se en liten ögonspalt, flack filtrum (näsfåra), smal överläpp, växtnessättning och eventuellt onormal neurologisk undersökning. Senare ses utslag på neuropsykologiska tester.
 • Diagnostik:Det finns inga diagnostiska tester eller specifikt utformade graderingsskalor för FASD eller FAS.
 • Behandling:Tidig diagnos är avgörande för att kunna tillgodose behovet av insatser.

Basfakta

Definition

 • Maternell alkoholkonsumtion under graviditeten är skadlig för fostret och kan manifesteras hos barnet på flertalet sätt.1
 • Paraplybegreppet FASD ("fetal alcohol spectrum disorders"): 
  • Spektrat av fetala alkoholskador representerar en bredd från lättare kognitiva svårigheter och beteendemässiga förändringar till tidig fosterdöd eller barn med stora funktionsnedsättningar
 • FASD delas upp i:1
  • Fetalt alkoholsyndrom – FAS:2
   • Bekräftat alkoholexponering under graviditeten är inte nödvändigt för att ställa diagnosen 
  • Partiellt fetalt alkoholsyndrom – pFAS:2
   • Barn med misstänkt FAS och känd alkoholexponering men som inte uppfyller alla kriterier för FAS
  • Alkoholrelaterade missbildningar (ARBD, alcohol related birth defects):
   • CNS-påverkan och funktionsvariationer i barndomen med eller utan dysmorfa drag och bekräftad alkoholexponering i graviditeten
  • Alkoholrelaterade utvecklingsneurologiska störningar (ARND, alcohol related neurodevelopmental disorders)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.