Social fobi

  • Definition:Uttalad och bestående rädsla för situationer som innebär exponering för okända människor eller risk för kritisk granskning av andra. Tillståndet stör i betydande grad ett normalt fungerande i vardagen.
  • Förekomst:Livstidsprevalensen beräknas till 10–15 %. 
  • Symtom:Ångest med fysiska symtom och katastroftänkande i situationer där man upplever sig kritiskt granskad av andra.
  • Kliniska fynd:Klinisk undersökning är normal.
  • Diagnostik:Typisk anamnes. Ofta söker patienten för sekundära problem som till exempel depression, allmän oro eller ångest. Diagnosverktyg (M.I.N.I.) och skattningsverktyg (LSAS-SR) kan vara till hjälp.
  • Behandling:I första hand KBT och i andra hand läkemedelsbehandling. 

Basfakta

Definition

  • Benämns även social ångest.
  • Innebär ångest i och inför en rad vardagliga situationer där patienten är eller upplever sig granskad av andra.
  • Många som har social fobi har samtidig depression och bland övriga ångesttillstånd är generaliserat ångestsyndrom vanligast.1
  • Social fobi skiljer sig från blyghet och prestationsångest genom att tillståndet är allvarligare, mer genomgripande och leder till betydande lidande och funktionsnedsättning.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.