Specifika fobier

  • Definition:Specifik fobi kännetecknas av en svår och överdriven rädsla eller ångest som konsekvent uppstår när man utsätts för ett eller flera specifika objekt eller situationer (exempelvis närhet till vissa djur, flygning, höjder, stängda utrymmen eller blod) och som inte är proportionerlig till den faktiska faran. Fobin leder till undvikande, och symtomen är så svåra att de ger betydande lidande eller betydande försämring socialt, studie- eller yrkesmässigt eller i andra viktiga funktionsområden. 
  • Förekomst:Förekommer hos 3–15 % av befolkningen någon gång under livet.
  • Symtom:Fobisituationerna utlöser autonoma ångestreaktioner som hjärtklappning, andnöd, svettningar, skakningar, och yrsel. Fobin kan medföra olika grader av undvikande och social isolering.
  • Kliniska fynd:Klinisk undersökning är normal.
  • Diagnostik:Typisk anamnes ger diagnosen.
  • Behandling:Kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på exponering.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.