Bensodiazepinberoende

 • Definition:Bensodiazepinberoende innebär en stark önskan eller tvång att ta bensodiazepiner och problem att kontrollera användningen.
 • Förekomst:Det finns få studier som har kartlagt hur många som är beroende av bensodiazepiner, men det är troligen ett relativt vanligt tillstånd.
 • Symtom:Önskemål om dosökning för att uppnå samma effekt och/eller abstinenssymtom vid försök till dosminskning eller utsättning.
 • Kliniska fynd:Oftast inga kliniska fynd. Eventuellt tecken på abstinens eller bensodiazepinpåverkan.
 • Diagnostik:Ofta kända problem. Urinprover och blodprover kan kartlägga användningen och avslöja intag utöver vad som förskrivits.
 • Behandling:Långsam nedtrappning rekommenderas. Behandlingsresultaten förbättras med tillägg av stödsamtal och KBT.

Basfakta

Definition

 • Beroende finns definierat både i WHO:s diagnossystem ICD-10 och i det amerikanska psykiatriska diagnossystemet DSM-5. Definitionerna är snarlika.1-2
 • Beroendediagnos enligt ICD-10:
  • Beroendediagnos ställs om ≥3 av följande kriterier inträffade samtidigt under det senaste året:
   • Stark lust eller känsla av tvång att inta substansen
   • Problem att kontrollera substansintaget (kontrollförlust)
   • Fysiologiskt abstinenstillstånd när substansbruket har upphört eller minskat
   • Toleransutveckling, det vill säga ett behov av ökade doser för att uppnå samma effekt
   • Ökande likgiltighet inför andra glädjeämnen och intressen
   • Substansbruket upprätthålls trots personliga erfarenheter och tecken på skadliga konsekvenser på den egna hälsan
 • Skadligt bruk enligt ICD-10:
  • Bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan fysiskt eller psykiskt1,3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.