Cannabisberoende

 • Definition:Cannabisberoende innebär en stark önskan eller tvång att ta cannabis och problem att kontrollera användningen.
 • Förekomst:Cannabisbruket är högst i åldersgruppen 16–34 år. I denna åldersgrupp uppger cirka 10 % av männen och cirka 5 % av kvinnorna att de har använt cannabis någon gång under det senaste året.
 • Symtom:Patienter söker ofta med luftvägsbesvär, psykiska besvär, koncentrationsproblem och problem i sociala sammanhang/arbete. Det finns ett flertal bedömningsinstrument tillgängliga.
 • Kliniska fynd:Under ruset kan man iaktta röda ögon och snabb puls; personen är ofta avslappnad, likgiltig och emotionellt instabil. Utanför ruset kan man se psykiska eller personlighetsmässiga förändringar, kognitiva störningar och sömnsvårigheter.
 • Diagnostik:THC-nedbrytningsprodukter kan påvisas i urin i flera dagar-veckor beroende på användningsfrekvensen. 
 • Behandling:Patienter med cannabisberoende bör erbjudas kognitiv beteendeterapi, motivationshöjande behandling och psykosociala stödåtgärder och allmänna råd. Läkemedel har ingen central plats i behandlingen.

Basfakta

Definition

 • Cannabis är ett samlingsnamn för produkter från plantan Cannabis sativa, och de mest kända formerna är hasch, marijuana och cannabisolja.
 • Beroende finns definierat både i WHO:s diagnossystem ICD-10 och i det amerikanska psykiatriska diagnossystemet DSM-5. Definitionerna är snarlika.
 • Beroendediagnos enligt ICD-10:1-2
  • Beroendediagnos ställs om ≥3 av följande kriterier inträffade samtidigt under det senaste året:
   • Stark lust eller känsla av tvång att inta substansen
   • Problem att kontrollera substansintaget (kontrollförlust)
   • Fysiologiskt abstinenstillstånd när substansbruket har upphört eller minskat
   • Toleransutveckling, det vill säga ett behov av ökade doser för att uppnå samma effekt
   • Ökande likgiltighet inför andra glädjeämnen och intressen
   • Substansbruket upprätthålls trots personliga erfarenheter och tecken på skadliga konsekvenser på den egna hälsan
 • Skadligt bruk enligt ICD-10:
  • Bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan fysiskt eller psykiskt3-4

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.