Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO)

Basfakta

Definition

  • Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) innebär att beroende av heroin, morfin och liknande substanser behandlas med en daglig underhållsdos av antingen metadon eller buprenorfin. Behandlingen vilar på en stark vetenskaplig grund och metadon har i Sverige funnits sedan 1960-talet, då Sverige var det andra land i världen efter USA där sådan behandling infördes. Behandlingen var under många år starkt begränsad och i många sammanhang omdiskuterad. Kring millenieskiftet tillkom buprenorfin och sedan 2005 omgärdas båda substanserna av samma regelverk i lagstiftningen.
  • LARO kan i Sverige endast ges vid särskilda beroendeenheter, och alltså inte i andra psykiatriska verksamheter eller i primärvård. Behandlingen ska följa Socialstyrelsens föreskrifter som reglerar vilka krav som ställs för att en patient ska kunna antas i sådan behandling. Det krävs att ett opioidberoende föreligger, och att det går att finna dokumentation som intygar att patienten under minst ett års tid har använt heroin eller liknande opioider.
  • Behandlingen ska alltid ges med frivillighet och får inte ges inom ramen för vård enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Däremot får behandlingen numera ges inom kriminalvård. Dessutom får det inte föreligga så kallad spärrtid, vilket i normalfallet gäller under tre månader för patienter som har skrivits ut ur LARO-behandling. Åldersgränsen för behandlingen är i normalfallet 20 år, men i undantagsfall, främst vid mycket tidig missbruksdebut, kan behandlingen ges från 18 års ålder. I många fall ges behandlingen i visst samarbete med kommunens socialtjänst, som parallellt med behandlingen står för exempelvis boende, sysselsättning eller annat stöd.
  • I behandlingen följs patientens drogfrihet med frekventa urinprover. Initialt ges också behandlingen genom daglig kontakt där patienten tar sin dos varje dag på mottagningen under övervakning av vårdpersonal. Vid drogfrihet och god följsamhet i behandlingen i övrigt kan hämtningsrutinerna därefter förenklas, så att patienten exempelvis kan få med sig helgdoserna hem, varefter man kan övergå till medicinhämtning tre gånger i veckan. Efter lång tid i fungerande behandling kan medicinhämtningen glesas ut ytterligare efter individuell bedömning.
  • Uppskattningsvis 4 000 personer har LARO i Sverige. 1

Diagnos

Remiss och utredning

Behandling

LARO - några allmänna principer

Rehabilitering

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.