Opiatabstinens

Sammanfattning

 • Definition:Opiatabstinens är symtom som kommer när en ihållande överstimulering av opiatreceptorer i hjärnan minskar eller upphör. Opiater (som morfin, kodein och heroin) och opioider (som buprenorfin, metadon, tramadol och oxikodon) har samma förmåga att framkalla beroende.
 • Förekomst:Beroende av heroin eller opioider (till exempel vid smärttillstånd) är relativt vanligt förekommande. Abstinenssymtom kan uppträda även vid kort tids användande.
 • Symtom:Typiska symtom och tecken vid lindrig till medelsvår abstinens är oro, irritabilitet, illabefinnande, rastlöshet, huvudvärk, rinnande näsa, ökar andningsfrekvens, svettningar, gäspningar, tårflöde och gåshud.
 • Kliniska fynd:Vid svårare former av abstinens ses även magkramper, sömnstörningar, högt blodtryck och hög puls, temperaturstegring, skelettsmärta, muskelsmärtor och -spasmer och illamäende/kräkningar.
 • Diagnostik:För att påvisa nyligt intag av narkotika rekommenderas urinprov. Övrig provtagning kan göras för att utesluta andra orsaker och för att bedöma om komplikationer har uppstått.
 • Behandling:Nedtrappning med buprenorfin-naloxon eller metadon rekommenderas vid abstinenssyndrom. Behandlingen ska ske i slutenvården.
 • Relaterade dokument: Abstinenssyndrom

Basfakta

Definition

 • Med opiater avses mer naturliga ämnen som morfin, kodein och heroin. Med opioider avses (förutom opiater) även semisyntetiska substanser som till exempel buprenorfin, metadon, tramadol och oxikodon. Opiater och opioder har samma förmåga att aktivera opioidreceptorer och framkalla beroende. I denna text avses med opiatabstinens således även abstinens relaterat till opioider.
 • Opiatabstinens är symtom som kommer när en ihållande överstimulering av opiatreceptorer i hjärnan minskar eller upphör.
 • Opiatabstinens kan ge dramatiska symtom, men är sällan eller aldrig livshotande.
 • Många ämnen och läkemedel ger abstinenssymtom när användningen av dem upphör.1-3
 • Se även eget dokument om Abstinenssyndrom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.