Spelberoende (hasardspelsyndrom)

Sammanfattning

  • DEFINITION:Beroendesjukdom med en stark drift att spela om pengar och där spelandet dominerar i patientens liv så att andra livsområden tar skada. Betydande komorbiditet med andra psykiska sjukdomar och substansmissbruk.
  • FÖREKOMST:Siffor från Folkhälsomyndigheten visar att det är lika vanligt förekommande hos män somk kvinnor. Cirka 2 % av befolkningen uppskattas vara spelberoende.
  • SYMTOM:Symtomen innefattar, liksom andra beroendesjukdomar, bland annat abstinenssymtom och toleransutveckling mot mängden stimuli. Symtomen omfattar också avsaknad av impulskontroll i samband med spelandet och beteendet påverkar den egna och eventuellt andras livskvalité, hälsa och psykosocial funktion. 
  • KLINISKA FYND:Det finns inga fysiska tecken som kännetecknar tillståndet. Patienter med detta problem har en tendens att vara deprimerade och präglas ofta av stressymtom med psykosomatiska besvär.
  • DIAGNOSTIK:För screening eller utredning finns flera olika bedömningsinstrument för spelberoende
  • BEHANDLING:Behandlingen riktas mot att begränsa spelbeteendet (samtalsterapi, stödgrupper, läkemedel) och jämna ut skadeeffekterna från beteendet, samt att hindra återfall. Prognosen är god vid ingripande i beteendet.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.