Urinprover i läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO)

Syfte

  • Urinprover för uppföljning och kontroll i LARO är reglerade i gällande regelverk för sådan behandling. Det är viktigt att proverna inte bara ses som kontrollinstrument utan också som feedback och uppföljning av hur behandlingen fungerar.
  • (1) Urinprover i kontrollsyfte:
    • Resultatet kan ha juridisk innebörd såsom att det till exempel utgör underlag för beslut om behandling inklusive inledande eller avslutande av tvångsvård, tvångsomhändertagande av barn, körkortsärenden, försörjning och arbetsmöjligheter, och kan också innebära att behandling avbryts
  • (2) Urinprover som ett led i medicinsk behandling:
    • Detta gäller diagnos och kartläggning av drogproblem och uppföljning av behandling av drogmissbrukare
  • Urinprovskontroller vid läkemedelsassisterad rehabilitering följer alternativ 2.
  • Provsvaren ingår i en helhetsbedömning och är ett verktyg i rehabiliteringen.
  • Ihållande urinprovsverifierat missbruk föranleder förnyade bedömningar och intensifiering av behandling, ytterligare psykiatrisk diagnostik, förstärkta psykosociala insatser etcetera. Om sidomissbruk innebär medicinska risker kan urinprovsresultaten enligt gällande regelverk också föranleda att behandlingen måste avslutas.

Genomförande

Urinanalys


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.