Antidepressivt utsättningssyndrom

 • Definition:Typiska symtom i anslutning till hastigt avslutad behandling med antidepressiva läkemedel.
 • Förekomst:Oklar incidens och prevalens.
 • Symtom:Symtomen kan vara förkylningsliknande, sömnproblem, illamående, yrsel, sensoriska störningar och känsla av "elektriska stötar" i huvudet.
 • Kliniska fynd:Inga typiska kliniska fynd vi utsättningssyndrom till följd av uppehåll/avslutad behandling med SSRI/SNRI. Parkinsonism och balansproblem kan förekomma vid uppehåll/avslutad behandling med tricykliska antidepressiva.
  Utsättningssyndrom efter användning av MAOI-preparat kan innefatta mer allvarliga tecken som aggressivitet, agitation, katatoni, allvarliga kognitiva störningar, myoklonus eller psykotiska symtom.
 • Diagnostik:Typisk anamnes med symtom inom tre dagar efter uppehåll eller minskning av dosen antidepressiva.
 • Behandling:Ordna med en långsammare nedtrappning av det antidepressiva läkemedlet. Symtomen är vanligtvis lindriga och går över spontant inom en till två veckor. I sällsynta fall vid utsättningssyndrom efter användning av MAOI-preparat kan psykiatrisk vård krävas.

Basfakta

Definition

 • Typiska symtom till följd av hastigt avslutad behandling med antidepressiva läkemedel kan kallas för "antidepressivt utsättningssyndrom".1
 • Symtomen kan vara förkylningsliknande, sömnproblem, illamående, yrsel, sensoriska störningar och känsla av "elektriska stötar" i huvudet.
 • Alla antidepressiva medel har rapporterats kunna ge sådana reaktioner, antingen som följd av snabbt utsättande eller snabb nedtrappning av behandlingen:2
  • Det gäller SSRI/SNRI3-5, tricykliska medel6, MAO-hämmare7 och mirtazapin.8 
 • Kunskap om antidepressivt utsättningssyndrom är viktig eftersom:
  • Även om symtomen ofta är lindriga, kan de ge mycket obehag, sjukskrivning, andra psykosociala problem och i undantagsfall kräva sjukhusvård9-11
  • Missad diagnos kan leda till medicinska och psykiatriska feldiagnoser med risk för att utsätta patienter för onödiga undersökningar och medicinska interventioner
  • Kan skapa en motvilja hos patienten mot bruk av psykotropa läkemedel i framtiden, och därmed öka sårbarheten för framtida recidiv av ångest och depression

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.