Serotonergt syndrom

Basfakta

Definition

  • Serotoninsyndrom.
  • Serotonergt syndrom är ett symtomkomplex med ökad serotonerg aktivitet orsakat av farmakoterapi eller överdosering med serotoninaktiva substanser.1
  • Vanliga symtom och tecken är förvirring, tremor, svettningar, hjärtklappning och hyperreflexi.2-3
  • Intensiteten av de kliniska symtomen och tecknen avspeglar graden av serotonintoxicitet.
  • Viktigt för hantering av tillståndet är tidig diagnos, utsättning av utlösande preparat, optimal symtomatisk behandling och i vissa fall insättande av specifik serotoninhämning.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.