ADHD hos vuxna (hyperaktivitetsstörning)

Sammanfattning

  • Definition:Tillstånd präglat av störningar i koncentrations-/uppmärksamhetsförmågan och/eller motorisk hyperaktivitet och impulsivitet. Tillståndet måste föreligga i minst sex månader. Symtomen ska ha noterats före tolv års ålder och ha en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete.
  • Förekomst:Prevalensen av ADHD bland vuxna är 2,5 %.
  • Symtom:ADHD karakteriseras av bristande reglering av koncentration, uppmärksamhet, impulser och motorisk aktivitet, vilket medför funktionsnedsättningar inom minst två olika vardagsområden som studier, arbete, sociala relationer, fritid och hemmiljö.
  • Kliniska fynd:Samtalet med en patient med ADHD kan störas av ouppmärksamhet och rastlöshet.
  • Diagnostik:Diagnostiken baseras på anamnes och status.
  • Behandling:Behandlingen är en kombination av individanpassad farmakologisk och icke-farmakologisk behandling.

Basfakta

Definition

  • ADHD är det begrepp som oftast används i Sverige. Det har sitt ursprung i det amerikanska DSM-systemet och står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder.1
  • ICD-systemet använder istället begreppet hyperaktivitetsstörning, vilket har en snävare definition än ADHD.
  • Tillståndet karakteriseras av bristande reglering av koncentration, uppmärksamhet, impulser och motorisk aktivitet vilket medför funktionsnedsättningar inom minst två olika vardagsområden som studier, arbete, sociala relationer, fritid och hemmiljö.2
  • Det bör noteras att diagnoskriterierna togs fram för barn och att specifika vuxenkriterier saknas liksom könsspecifika kriterier, trots att symtombilden ändras med åldern och kan se något annorlunda ut hos flickor/kvinnor än hos pojkar/män.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning (inom psykiatrin)

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.