Organiska orsaker till psykiska symtom

Basfakta

Definition

  • Påverkan på tankar, känslor och/eller beteende som beror på organisk påverkan av det centrala nervsystemets funktion.
  • De vanligaste symtomen är kognitiv svikt (nedsatt intellekt, uppfattningsförmåga, minne eller förvirring), i kombination med psykiska symtom som ångest, emotionell instabilitet, psykasteni, stämningsförändringar, hallucinationer, vanföreställningar etc och/eller personlighetsförändringar.
  • Tillståndet kan debutera akut i samband med sjukdom/skada och har då ofta en riklig och växlande symtombild.
  • Kan även utvecklas smygande där symtombilden ofta präglas mer av funktionsförlust.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.