Personlighetssyndrom

Basfakta

Definition

 • Har även kallats personlighetsstörningar, men kallas i DSM-5 personlighetssyndrom1-2
 • Ett personlighetssyndrom karakteriseras av en rad personlighetsdrag som är:
  • Varaktiga, inrotade och rigida sätt att känna, tänka och förhålla sig till andra
  • Betydligt avvikande från vad som förväntas i en viss kultur
  • Relativt stabila över tid
  • Utvecklade i barndomen och tidigt i tonåren
  • Ofta förbundna med ökat subjektivt obehag och nedsatt social anpassningsförmåga
 • Personlighetssyndrom är heterogena i sina kliniska drag och etiologi.
 • Patienter med personlighetssyndrom har hög förbrukning av såväl primärvårds- som sekundärvårdsresurser.3-4

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.