Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

  • Definition: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som kan uppstå efter allvarliga eller långvariga psykiska trauman.
  • Förekomst: Exponering för traumatiska händelser varierar mellan olika länder och populationer och därmed varierar också förekomsten av PTSD. Livstidsprevalensen har internationellt uppskattats till 2–9 %.
  • Symtom: Ihållande symtom kan vara påträngande återupplevelser av händelsen (flashbacks), undvikande av situationer som påminner om traumat, känslomässig stumhet och avflackning samt överspändhet med sömnsvårigheter och irritabilitet.
  • Kliniska fynd: Normala kliniska fynd.
  • Diagnostik: Inga särskilda undersökningar behövs. Skattningsverktygen Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD) och Posttraumatic Stress Disorder Checklist (PCL-5) kan vara till hjälp.
  • Behandling: Psykologisk behandling med systematisk exponering för traumat bör erbjudas. Läkemedelsbehandling är ibland aktuellt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.