Somatoforma syndrom

  • Definition:Upprepad presentation av somatiska symtom utan påvisbar somatisk grund. Om somatiska fynd föreligger, förklarar de inte symtomens art eller omfång på ett tillfredsställande sätt, och inte heller patientens ängslan och upptagenhet med symtomen.
  • Förekomst:Prevalens av somatoforma syndrom i befolkningen är beräknat till 5–7 %, men är vanligare bland patienter i primärvård.
  • Symtom:Symtomen kan härledas till vilket/vilka organsystem som helst. Många olika symtom kan finnas.
  • Kliniska fynd:Normala kliniska fynd, eller kliniska fynd som inte förklarar symtomen.
  • Diagnostik:Inga prover är av diagnostisk betydelse utöver för differentialdiagnostik. 
  • Behandling:Det är grundläggande att förmedla en rimlig förklaringsmodell för kroppssymtom utan påvisad organisk sjukdom och att förklara patientens besvär med denna modell. Samtalsterapi, i första hand kognitiv beteendeterapi (KBT).

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.