Somatoforma syndrom

Basfakta

Definition

  • Kännetecknas av upprepade presentationer av ihållande och subjektivt störande somatiska symtom:
    • Särskilt vid hypokondri begär patienten att få en medicinsk utredning utförd, trots upprepade negativa fynd och försäkringar från läkaren om att symtomen inte har någon somatisk grund1
  • Funktionella symtom är medicinskt oförklarliga symtom. De definieras som fysiska symtom som inte kan förklaras utifrån något känt definierat somatiskt syndrom.
  • Förloppet är som regel kroniskt med låg andel remission.
  • Allvarlighetsgraden varierar från lätta fall, som är svåra att avgränsa från det normala, till svårt invalidiserande sjukdomstillstånd.2
  • Terminologin kring funktionella symtom och somatoforma besvär är omdiskuterad, klassificeringsmetoderna är överlappande och inexakta3-5 och det finns en lång rad syndrombeteckningar.6-8
  • Gemensamt för de somatoforma syndromen och de så kallade funktionella syndromen är att de uteslutande definieras utifrån subjektiva besvär och inte från objektiva fynd och att den underliggande orsaken är okänd.3,6
  • Man skiljer mellan flera undergrupper, se diagnostiska kriterier.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.